นมัสการ 9 วัด อยุธยา

นมัสการ 9 วัด อยุธยา ชื่อทัวร์ : นมัสการ 9 วัด อยุธยา
ประเทศ : ไทย ภาคกลาง
ระยะเวลา : ติดต่อสอบถาม
ราคา : ติดต่อสอบถาม

รายละเอียด : กำหนดการเดินทาง

07.00 น.
  คณะพร้อมกันที่จุดนัดบริษัท
  พบเจ้าหน้าที่บริษัทเอนันต์ดาทัวร์ จำกัด คอยอำนวยความ สะดวก ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ บริการอาหารว่าง(1)และเครื่องดื่มตลอดการเดินทางมุ่งหน้า สู่อยุธยา นำท่าน สู่วัด

  วัดพนัญเชิง มหามงคล ด้านการค้านพาณิชย์รุ่งเรือง ความสำเร็จในงาน วัดพนัญเชิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักทางทิศใต้ฝั่งตรงข้ามของเกาะเมือง “พระพุทธเจ้าพนัญเชิง” พระพุทธรูปองค์จึงนี้ได้ พระราชทานนามใหม่ว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก” (ชาวบ้านนิยมเรียกหลวงพ่อโต ชาวจีน นิยมเรียกว่า ซำปอกง) เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักปิด ฝีมือปั้นงดงามมาก อาจนับได้ว่า เป็นพระพุทธรูปนั่งสมัยอยุธยาตอนต้น ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน

  นำท่านนมัสการ วัดที่สอง
  วัดใหญ่ชัยมงคล มหามงคลด้านชัย – มงคล เมตตามหานิยม ได้รับพระราชทานนามว่า วัดป่าแก้ว ต่อมาเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าวันรัต
  พระสังฆราชฝ่ายวิปัสนา ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดเจ้าพระยาไทย” ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนเรศวร ว่า “เจดีย์ชัยมงคล” สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่า พระศักดิ์สิทธิ์คู่วัดนี้ได้แก่ พระนอนขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวร

  นำท่านนมัสการ วัดที่สาม
  วัดพระญาติการาม เมตตามหานิยม บูชาพระรัตนตรัย วัดพระญาติการาม หรือที่ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกกันว่า “วัดพระญาติ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิริมงคลของวัดนี้ คือพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

  จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดที่สี่
  วัดสมณโกฐาราม บูชาบูรพกษัตริย์ กตัญญูกตเวทิตา เมตตามหามงคล เป็นวัดที่เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) และเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วัดนี้มีพระปรางค์องค์ใหญ่งดงามมาก รูปทรงสัณฐานแปลกตากว่าที่อื่น สันนิษฐานว่าเลียนแบบมาจากวัดเจดีย์เจ็ดยอด เมื่อคราวที่เจ้าพระยาโกษา (เหล็ก) ไปตีเมืองเชียงใหม่ เมื่อพ.ศ. 2205 ภายในอุโบสถ มีพระประธานเก่าแก่ซึ่งสร้างสมัยอยุธยา เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป
12.00 น.
  รับประทานก๋วยเตี๋ยวหม้อดิน ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(2)
บ่าย
  วัดที่ห้า
  วัดประดู่ทรงธรรม เมตตามหานิยม การช่วยเหลือสรรพสัตว์และการ เสียสละ เดิมชื่อวัดประดู่ หรือวัดประดู่โรงธรรม ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างสมัยใด ภายใน พระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัตนโกสินทร์

  วัดที่หก พระบรมสารีริกธาตุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุนี้จากกรุพระปรางค์วัดมหาธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ หมายถึง พระอัฐิธาตุ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งพุทธศาสนิกชน จะมีความเชื่อถือในอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่กับพระบรมสารีริกธาตุนั้น

  วัดที่เจ็ด
  วิหารพระมงคลบพิตร พระคู่บ้าน คู่เมืองอยุธยา สิริมงคลทุกด้าน พระมงคลบพิตรเป็น พระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย สมเด็จพระเจ้า ทรงธรรม โปรดให้ชะลอมาไว้ ณ ที่ปัจจุบัน ต่อมาฟ้าผ่ายอดมณฑปที่สวมไว้ พระเจ้าเสือจึงโปรดให้ ก่อสร้างใหม่เป็นวิหาร ในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วิหารพระมงคลบพิตรถูกไฟไหม้ รัชกาลที่ 5 จึง โปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิสังขรณ์ใหม่

  วัดที่แปด
  วัดธรรมิกราช เมตตามหานิยม คุ้มครองรักษา โรคภัยอันตราย เป็นวัดสงฆ์มหานิกาย เดิมชื่อวัดมุขราช ที่วิหารหลวงแห่งนี้ เคยเป็นที่ประดิษฐ์ของเศียร พระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ ศิลปะสมัยอู่ทอง ซึ่งปัจจุบัน กรมศิลปากรนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้า สามพระยา ปิดท้ายกันที่

  วัดที่เก้า
  วัดหน้าพระเมรุราชิการาม มหามงคล ความเจริญรุ่งเรือง เมตตามหานิยม มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชิการาม” วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยา ที่ไม่ได้ถูกพม่า ทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางสู่กรุงเทพฯ
18.30 น.
  ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
  รองเท้าสวมสบาย ยาประจำตัว กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

กำหนดการเดินทาง : ติดต่อสอบถาม

Hotline:
Tel : (662) 645-2680-5
Fax : (662) 645-2686-7
Mobile : 084-086-8181, 083-298-4684, 090-198-8759

Online service:
Ticket & Hotel : op.anandatour@gmail.com
Tour : outbound@anandatour.com
Car : cars@anandatour.com

ทัวร์จีน

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน ชื่อทัวร์ : มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : มาเก๊า
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคา : 15,999 บาท
รายละเอียด : เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง ณTHE PARISIAN MACAO นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง
พิเศษ1. เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน บินเช้า กลับดึก
พิเศษ2. พักฮ่องกง 2 คืนไม่เหนื่อย
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม 60 - พฤษภาคม 61
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ ชื่อทัวร์ : HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา : 10,777 บาท
รายละเอียด : สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จากชั้น118 ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว
กำหนดการเดินทาง : มีนาคม -มิถุนายน 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

เชียงของ เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 6 วัน 2 คืน ชื่อทัวร์ : เชียงของ เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 6 วัน 2 คืน
ประเทศ : ภาคเหนือของไทย ลาว จีน
ระยะเวลา : 6 วัน 2 คืน
ราคา : ติดต่อสอบถาม
รายละเอียด : สวนป่าดงดิบ - สวนม่านทิง - โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ - โชว์พาราณสี - หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ - ชอปปิ้ง ตลาดไทลื้อ
เชียงของพัก : Chiangkhong Teak Garden Hotel
เชียงรุ้งพัก : HUOFA HOTEL / JING TAI HOTEL ระดับ 4 ดาวใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง : ติดต่อสอบถาม

ทัวร์ต่างประเทศ

HAPPY-EGYPT-5D-2558 ชื่อทัวร์ : Happy Egypt 5วัน ไคโร-อเล็กซานเรีย-ไคโร
ประเทศ : อียิปต์
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา : กรุณาติดตํอสอบถาม บาท
รายละเอียด : บินตรงไม่เสียเวลา ไคโร-อเล็กซานเรีย-ไคโร โปรแกรมดี เที่ยวไฮไลท์ เที่ยวสบายๆ มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops) ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ราบสูงกิซ่า เมืองเมมฟิส ซัคคาร่า พิพิธภัณฑ์ฯ เมืองอียิปต์เก่า เมืองอเล็กซานเดรีย หลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แหํงโลกยุคกลาง ป้อมปราการเก่าแก่ หอสมุดฯ สุเหร่ามูฮัมหมัดอาลี ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนา City Star
กำหนดการเดินทาง : กำหนดการเดินทางปี 2015
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...