สองเมืองพ่อขุน เชียงราย – ดอยตุง – สามเหลี่ยมทองคำ แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงใหม่ – นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เชียงราย ดอยตุง แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ
05.30 น.
  สมาชิกพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ประตู 4 ทีมงาน อนันต์ดาทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก
06.35 น.
  ออกเดินทางสู่เชียงราย โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3250
09.50 น.
  ถึงสนามบินเชียงราย เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถปรับอากาศ นำท่านชมแปลงดอกไม้เมืองหนาวอันสวยงามที่ได้รับการตกแต่งไว้อย่างปราณีต บริเวณสวนแม่ฟ้าหลวง พร้อมนำท่านชมพระตำหนักดอยตุงที่งดงามวิจิตรตระการตา จากนั้นนำท่านนมัสการองค์พระธาตุดอยตุงอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า และเดินทางลง
12.00 น.
  รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารโรงแรมวังทอง(1)
บ่าย
  นำท่านสู่ตลาดแม่สาย เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูกอื่นๆ เช่น พลอย หยก เครื่องทองเหลือง ยาจีน ฯลฯ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ อ. เชียงแสน นำท่านชมสามเหลี่ยมทองคำ ดินแดนติดต่อกันของ 3 ประเทศ คือ ไทย พม่า และลาว ในอดีตเคยเป็นแหล่งค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียง พร้อมชมทัศนีย์ภาพของแม่น้ำโขง
19.00 น.
  รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหาร ภัตาคารยูนาน(2) ที่พัก โรงแรมวังคำ หรือเทียบเท่า
วันที่สองของการเดินทาง เชียงราย – เชียงใหม่ – วัดร่องขุน - บ่อสร้างสันกำแพง
07.00 น.
  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(3)
08.00 น.
  เก็บสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่วัดร่องขุน นำท่านชมวัดที่อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ลงมือสร้างและหาเงิน สำหรับสร้างวัดร่องขุน โดยนำภาพวาดของท่านเองมาประมูลและนำเงินมาสร้าง ชมความวิจิตร อลังการงานสร้าง ที่บรรจงแต่ละรายละเอียดงดงามยากยิ่งหาใดเปรียบเสมือน เป็นวัดเดียวที่มีความเป็นศิลปะอยู่เดินทางสู่เชียงใหม่ เส้นทางดอยสะเก็ด เวียงป่าเป้า ระหว่างทางแวะชมบ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน ชมน้ำพุร้อนที่อยู่ใต้ดินที่ผุดขึ้นมา และทดสอบความร้อนในการต้มไข่
12.00 น.
  รับประทานอาหารที่ห้องอาหารบัว (4)
บ่าย
  จากนั้นนำชมศูนย์หัตถกรรมการทำร่มที่ตำบลบ่อสร้าง ชมสินค้าหัตถกรรม พื้นบ้านไทย ที่ส่งเป็นสินค้าออกสู่ต่างประเทศลดดุลการค้า ชมโรงงานเครื่องเขิน เครื่องเงิน ชมการทำผ้าไหม โรงงานทำกระเป๋าหนัง และเส้นทางไหม จากนำนำท่าน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก........โรงแรม
18.00 น.
  รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตก ณ คุ้มขันโตก(5) ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ฮิลส์ หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง พระธาตุดอยสุเทพ– พระพุทธรูปยิ้มได้ - เดินทางกลับ
07.00 น.
  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(6)
08.00 น.
  นำทุกท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์เชียงใหม่ชมหมีแพนด้าแสนน่ารักช่วงช่วงกับหลินฮุ่ย ที่ จะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินทางในครั้งนี้ และชมสัตว์ชนิดต่างๆ ภายในสวนสัตว์ เชียงใหม่ หลังจากนั้นนำทุกท่าน นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ของชาวเมืองเชียงใหม่ พร้อมชมทัศนียภาพที่ แสนจะสวยงามทั่วเมืองเชียงใหม่จากลาน พระธาตุดอยสุเทพ
12.00 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย
  นมัสการหลวงพ่อสมใจนึก พระพุทธรูปยิ้มได้ ณ วัดอุโมงค์เถระจันทร์ พร้อมสัมผัส ความมหัศจรรย์ขององค์พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หล่อด้วยโลหะ ถือปูนผสม หน้า ตักกว้าง ซึ่งมองดูแบบผิวเผิน อาจเป็นเหมือนพระพุทธรูปธรรมดา แต่ใครจะรู้ว่า พระ พักตร์ขององค์พระพุทธรูปสามารถแสดงอารมณ์ได้ถึง 9 แบบ ตามการหักเหของแสง เป็นความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ หรือความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธานุภาพ จึงสร้าง ปรากฏการณ์ อันน่าอัศจรรย์ใจ.
16.30 น.
  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ นำท่านเช็คสัมภาระเดินทางให้เรียบร้อย
17.30 น.
  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD 3237
18.40 น.
  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ

  ผู้ใหญ่ (พักคู่) ท่านละ _______ บาท
  เด็กอายุตั้งแต่ 4 ปี – 12 ปี ท่านละ _______ บาท
  ในกรณีเดินท่านสำหรับ 1 ท่าน เพิ่มท่านละ _______ บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง ตลอดการเดินทาง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ 1 ที่นั่ง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน
 • ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว,ค่าซักรีด,ค่ามินิบาร์และอื่นๆนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
*หมายเหตุ
  โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

Hotline:
Tel : (662) 645-2680-5
Fax : (662) 645-2686-7
Mobile : 084-086-8181, 083-298-4684, 090-198-8759

Online service:
Ticket & Hotel : op.anandatour@gmail.com
Tour : outbound@anandatour.com
Car : cars@anandatour.com

ทัวร์จีน

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน ชื่อทัวร์ : มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : มาเก๊า
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคา : 15,999 บาท
รายละเอียด : เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง ณTHE PARISIAN MACAO นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง
พิเศษ1. เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน บินเช้า กลับดึก
พิเศษ2. พักฮ่องกง 2 คืนไม่เหนื่อย
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม 60 - พฤษภาคม 61
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ ชื่อทัวร์ : HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา : 10,777 บาท
รายละเอียด : สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จากชั้น118 ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว
กำหนดการเดินทาง : มีนาคม -มิถุนายน 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

เชียงของ เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 6 วัน 2 คืน ชื่อทัวร์ : เชียงของ เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 6 วัน 2 คืน
ประเทศ : ภาคเหนือของไทย ลาว จีน
ระยะเวลา : 6 วัน 2 คืน
ราคา : ติดต่อสอบถาม
รายละเอียด : สวนป่าดงดิบ - สวนม่านทิง - โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ - โชว์พาราณสี - หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ - ชอปปิ้ง ตลาดไทลื้อ
เชียงของพัก : Chiangkhong Teak Garden Hotel
เชียงรุ้งพัก : HUOFA HOTEL / JING TAI HOTEL ระดับ 4 ดาวใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง : ติดต่อสอบถาม

ทัวร์ต่างประเทศ

HAPPY-EGYPT-5D-2558 ชื่อทัวร์ : Happy Egypt 5วัน ไคโร-อเล็กซานเรีย-ไคโร
ประเทศ : อียิปต์
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา : กรุณาติดตํอสอบถาม บาท
รายละเอียด : บินตรงไม่เสียเวลา ไคโร-อเล็กซานเรีย-ไคโร โปรแกรมดี เที่ยวไฮไลท์ เที่ยวสบายๆ มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops) ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ราบสูงกิซ่า เมืองเมมฟิส ซัคคาร่า พิพิธภัณฑ์ฯ เมืองอียิปต์เก่า เมืองอเล็กซานเดรีย หลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แหํงโลกยุคกลาง ป้อมปราการเก่าแก่ หอสมุดฯ สุเหร่ามูฮัมหมัดอาลี ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนา City Star
กำหนดการเดินทาง : กำหนดการเดินทางปี 2015
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...